Home Mapa strony Kontakt

CELE STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionu, w tym w szczególności najbliższego otoczenia Osiedla Kociołki oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, 
w tym w szczególności:
a) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i turystyki;
b) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg, sieci teleinformatycznych, gazowych oraz zaopatrzenia osiedla w wodę;
c) działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo-wychowawcza;
d) promowanie regionu, lokalnych tradycji i atrakcji;
e) ochrona dóbr kultury;
f) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych,
g) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych;
h) podejmowanie działań na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczności lokalnych;
i) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) promowanie walorów turystycznych gminy i najbliższej okolicy Osiedla Kociołki;
b) budowę i utrzymanie Centrum Aktywności wiejskiej KOCIOŁKI
c) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Osiedla Kociołki:
d) upowszechnianie sportu oraz aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych i innych o podobnym charakterze;
e) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
f) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców;
g) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
h) współpracę z organami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem i promocją regionu;
i) pozyskiwanie środków od władz samorządowych oraz innych instytucji publicznych i prywatnych;
j) inne działania pozwalające realizować cele Stowarzyszenia.