Home Mapa strony Kontakt

STATUT STOWARZYSZENIA KOCIOŁKI

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kociołki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Sarbka. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz osoby i podmioty na podstawie umów cywilno-prawnych.


 8. Rozdział II
  Cele i środki działania


 9. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionu, w tym w szczególności najbliższego otoczenia Osiedla Kociołki oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:

 10. a) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i turystyki;
  b) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg, sieci teleinformatycznych, gazowych oraz zaopatrzenia osiedla w wodę;
  c) działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo-wychowawcza;
  d) promowanie regionu, lokalnych tradycji i atrakcji;
  e) ochrona dóbr kultury;
  f) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych,
  g) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych;
  h) podejmowanie działań na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczności lokalnych;
  i) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego.
 11. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 12. a) promowanie walorów turystycznych gminy i najbliższej okolicy Osiedla Kociołki;
  b) budowę i utrzymanie Centrum Aktywności Wiejskiej KOCIOŁKI
  c) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Osiedla Kociołki:
  d) upowszechnianie sportu oraz aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych i innych o podobnym charakterze;
  e) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
  f) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców;
  g) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
  h) współpracę z organami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem i promocją regionu;
  i) pozyskiwanie środków od władz samorządowych oraz innych instytucji publicznych i prywatnych;
  j) inne działania pozwalające realizować cele Stowarzyszenia.
 13. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit. Będzie prowadziło swoją działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.


 14. Rozdział III
  Członkowie – prawa i obowiązki


 15. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 16. Stowarzyszenie może posiadać członków:
 17. a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 18. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 19. a) Złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b) Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 20. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nieposiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełnia warunki wymienione w punkcie 13 niniejszego statutu.
 21. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.
 22. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 23. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 24. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 25. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 26. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 27. a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 28. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 29. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.
 30. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 31. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 32. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 33. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 34. a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 35. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


 36. Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia


 37. Władzami Stowarzyszenia są:

 38. a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 39. Kadencja władz.

 40. a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
  b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
 41. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 42. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 43. a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 44. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 45. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania drogą e-mailową lub telefonicznie.
 46. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 47. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 48. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 49. a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 50. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 51. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków drogą głosowania.
 52. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 53. Do kompetencji Zarządu należą:

 54. a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków,
  i) podejmowanie wszelkich innych działań niezastrzeżonych dla pozostałych organów Stowarzyszenia.
 55. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
 56. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 57. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 58. a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 59. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


 60. Rozdział V
  Majątek i Fundusze


 61. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 62. a) składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu,
  c) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
  d) lokat, udziałów.
 63. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 64. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 65. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 66. Majątek Stowarzyszenie nie może być wykorzystany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków Stowarzyszenia oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa,
 67. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 68. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


 69. Rozdział VI
  Postanowienia końcowe


 70. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 71. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 72. 54. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.